Aktualności

 

 • UODO: dostęp do ksiąg wieczystych przez Geoportal powinien być ograniczony (4/15/2020)

  UODO: dostęp do ksiąg wieczystych przez Geoportal powinien być ograniczony

  Dane z ksiąg wieczystych nie powinny być powszechnie dostępne w internecie – stwierdził prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, nakazując Głównemu Geodecie kraju zaprzestania publikowania za pośrednictwem Geoportalu numerów ksiąg wieczystych.

  W ocenie Prezesa UODO znając numer księgi wieczystej konkretnej nieruchomości, jesteśmy w stanie pozyskać bardzo wiele danych osobowych, które są w niej zawarte takich jak imię i nazwisko czy numer PESEL właścicieli. Co więcej, zdaniem Urzędu już sam numer księgi jest w daną osobową, który winien podlegać ochronie.

  Główny Geodeta Kraju jest innego zdania. Według niego przepisy pozwalają na ujawnianie numerów ksiąg wieczystych. Numer jest jedną z podstawowych danych opisujących grunt, widniejącą w ewidencji gruntów i budynków. Przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych zawierają podstawowe zasady ich przetwarzania, a te szczegółowe wynikają z prawa geodezyjnego i kartograficznego.

  Spór między Urzędem Ochrony Danych Osobowych oraz Głównym Geodetą Kraju w tej sprawie trwa już od wielu miesięcy.

 • Nowelizacja tarczy antykryzysowej. (4/15/2020)

  W dniu 7 kwietnia 2020 r. Sejm skierował do prac w komisjach rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nowelizujący przyjętą w ostatnim czasie, tzw. „Tarczę Antykryzysową”.

  Projekt zwany „Tarczą 1.1.” zakłada m.in.

  Częściowe zwolnienie z płacenia składek przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 pracowników.
  Rozszerzenie tzw. świadczenia postojowego dla samozatrudnionych i zleceniobiorców z jednego na trzy miesiące.
  Obowiązkową zgodę adresata na otrzymanie przesyłki hybrydowej, a więc skanu listu papierowego oraz upoważnienie operatora pocztowego do jej przetworzenia.
  Wprowadzenie w usługach komórkowych nielimitowanego dostępu do „publicznych” stron internetowych.
  Wprowadzenie możliwości renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości.
  Pomoc dla rolników w związku z objęciem kwarantanną, w postaci zasiłku w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  Wprowadzenie możliwości dalszego przedłużenia terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, najpóźniej do końca roku 2020.

  Zmiany dotyczą także pracodawców i związane są z kwestią możliwych modyfikacji warunków zatrudnienia.

 • Tarcza antykryzysowa. (4/15/2020)

  W dniu 31 marca Prezydent RP podpisał „tzw. tarczę antykryzysową”, czyli pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców oraz pracowników, mający na celu złagodzenie negatywnych skutków gospodarczych #koronawirusa.

  Zespół naszej Kancelarii, wychodząc naprzeciw zapytaniom naszych Klientów, przygotował program pomocy prawnej obejmujący:
  Wykładnię i wyjaśnienie skutków formalno-prawnych wprowadzanych ustaw dla każdego Klienta indywidualnie;
  Doradztwo w doborze najlepszych rozwiązań w oparciu o nowo dostępne możliwości;
  Pomoc w wypełnieniu stosownych wniosków i dokumentów dla przedsiębiorców celem uzyskania adekwatnego wsparcia;
  Analizę umów o pracę i umów zlecenie pod kątem ryzyk i zagrożeń związanych z ewentualnym zwolnieniem, a także możliwości ochrony ciągłości zatrudnienia oraz przysługujących pracownikowi (zleceniobiorcy) świadczeń.

  W obecnym okresie zapraszamy Państwa do kontaktu za pomocą:
  📧biuro@ktp-kancelaria.pl
  📞adwokat Michał Karasiński (795-553-214)
  📞adwokat Matt Tomicki (501-337-818)
  💻videokonferencji – po wcześniejszym umówieniu.

 • Nowelizacja ustawy z dnia 28 lutego 200 r. Prawo Upadłościowe. (4/15/2020)

  Z dniem 24 marca 2020 r. weszła w życie istotna nowelizacja ustawy z dnia 28 lutego 200 r. Prawo Upadłościowe ( Dz. U. z 23 września 2019 r., poz. 1802.).

  Najważniejsze zmiany które wprowadziła nowelizacja to:
   Zrównanie pod względem statusu osób zadłużonych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą z konsumentami, co ma ułatwić przedsiębiorcom ogłoszenie upadłości;
   Na etapie badania wniosku o ogłoszenie upadłości Sąd nie będzie weryfikował jak dotychczas czy dłużnik w stan niewypłacalności wprowadził się umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Po zmianie ustawy będą mogli ogłosić bankructwo również ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją. Zgodnie z nowymi przepisami, przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty;
   Przy upadłości konsumenckiej będzie istniała możliwość całkowitego uwolnienia się od spłaty zadłużenia.

  Sprawy związane z restrukturyzacją oraz upadłością (w tym upadłością konsumencką) w kancelarii Karasiński Tomicki i Partnerzy Adwokaci sp. p. prowadzą partnerzy zarządzający:
   adwokat Michał Karasiński
  📞 795-553-214
  📧 m.karasinski@ktp-kancelaria.pl
  adwokat Matt Tomicki
  📞 501-337-818
  📧 m.tomicki@ktp-kancelaria.pl

  Zapraszamy do kontaktu – wspólnie przeanalizujemy Państwa sytuację i sprawnie dobierzemy najlepsze rozwiązanie.

 • Przeanalizujemy Twoją umowę najmu! (4/15/2020)

  W związku z obecną sytuacją na rynku związaną z koronawirusem, Kancelaria KTP wspólnie z Hamilton International, przeanalizuje Twoją umowę najmu i doradzi optymalne rozwiązanie.

  Zdajemy sobie sprawę w jak trudnym położeniu znalazło się teraz wiele firm – dlatego przygotujemy dla Ciebie analizę umowy i wspólnie zastanowimy się nad najlepszymi możliwościami.

  Zapraszamy!

 • Nowa uchwała Rady Miasta Warszawy ws. udzielania bonifikaty od opłat przekształceniowych za 2019 i 2020 rok (3/23/2020)

  Uchwałą z dnia 19 marca 2020 r. Rada m.st. Warszawy przyznała osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym dodatkową, 98-procentową bonifikatę od rocznych opłat przekształceniowych należnych za 2019 i 2020 rok. Bonifikaty obejmują również opłaty przekształceniowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże.

   

  Przyjęte rozwiązanie skierowane jest do osób które nie złożyły w terminie oświadczenia o zamiarze wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowej, jak również do właścicieli nieruchomości, którzy nie otrzymali dotychczas zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

   

  Uchwała wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 • Kolejny uniewinniony Klient w sprawie karnej prowadzonej w kancelarii Karasiński Tomicki i Partnerzy. (2/7/2020)

  W dniu 04 lutego 2020 Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wydał w sprawie o sygn. X K 359/18 korzystne orzeczenie dla naszego Klienta.

  Sprawę od samego początku prowadził mec. Michał Karasiński – Partner Zarządzający Kancelarią, który jednocześnie kieruje działem prawa karnego w naszej Firmie

 • Kolejna wygrana sprawa, dotycząca kredytu frankowego. (2/4/2020)

  Nasza kancelaria rozpoczęła Nowy Rok od kolejnej wygranej sprawy dotyczącej kredytu frankowego.

  Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w całości pozew Banku Pekao S.A. przeciwko naszemu Klientowi, któremu umowa kredytu została wypowiedziana ze względu na zaległości w zapłacie rat. W ocenie Sądu, niedozwolone klauzule w umowie dotyczące przeliczenia kursu CHF spowodowały znaczącą nadpłatę kredytu przez kredytobiorcę i Bank nie miał prawa przedterminowo rozwiązywać umowy.

  Z satysfakcją odnotowujemy że po raz kolejny koncepcja prowadzenia sprawy obrana przez kancelarię okazała się skuteczna.

 • Ważna informacja dla warszawskich wspólnot i spółdzielni, które chciałyby ogrodzić osiedle (2/4/2020)

  Ważna informacja dla warszawskich wspólnot i spółdzielni, które chciałyby ogrodzić osiedle.

  Uchwała Nr Xxv/697/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. wprowadza ograniczenia w stawianiu ogrodzeń na terenie stolicy.

  Zgodnie z zapisami Uchwały, zwalnia się od obowiązku dostosowania do określonych zasad i warunków, ogrodzeń, które istnieją w dniu wejścia w życie Uchwały. Uchwała wejdzie w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego – ogłoszenie na chwilę obecną jeszcze nie nastąpiło.

  Oznacza to, że ogrodzenia, które powstaną w terminie najbliższych 90 dni na pewno nie będą musiały spełniać wymogów określonych w Uchwale.

 • Wygrana Kancelarii w sprawie dotyczącej UNWW przeciwko Bankowi Millenium S.A. (7/16/2018)

  Kancelaria Karasiński Tomicki i Partnerzy Adwokaci Sp.p. reprezentowała kredytobiorców w sprawie dotyczącej zwrotu nienależnie pobranych opłat z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego kredytu denominowanego w CHF przeciwko Bankowi Millenium S.A.

  Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie w dniu 5 lipca 2018 r. w sprawie o sygn. akt I C 3129/17 zasądził od Banku na rzecz powodów kwotę odpowiadającą równowartości pobranych składek ubezpieczenia wraz z odsetkami ustawowymi. W ustnych motywach wyroku Sąd jednoznacznie wskazał na abuzywny charakter kwestionowanych postanowień dotyczących UNWW przychylając się tym samym do stanowiska powodów, że zostały one zaczerpnięte z góry narzuconego – niezrozumiałego dla przeciętnego konsumenta – wzorca umownego stosowanego przez Bank. Co więcej, Sąd stwierdził, iż postanowienia dotyczące UNWW z uwagi na regulacje Prawa bankowego nie stanowią głównego świadczenia stron Umowy, a zabezpieczają jedynie interes Banku powiększając całkowity realny koszt zaciągniętego kredytu.

  Wyrok jest nieprawomocny.

  Kredytobiorcy byli reprezentowani przez adw. Mateusza Tomickiego, który w kancelarii Karasiński Tomicki i Partnerzy nadzoruje procesy sądowe dotyczące kredytów udzielanych w CHF.