RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Niniejszym zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „Rozporządzenie”), Karasiński Tomicki i Partnerzy Adwokaci sp. p. (dalej jako: „Spółka”) informuje o zasadach przetwarzania w Spółce Państwa danych osobowych:

 

 1. Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych (ADO) jest Karasiński Tomicki i Partnerzy Adwokaci Sp. p. z siedzibą w Warszawie (00-848), ul. Żelazna 59 . Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000621360. Administrator danych osobowych przetwarza je zgodnie z Rozporządzeniem, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Polityką bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych obowiązującą w Spółce.

 

 1. Na jakiej podstawie i w jakim celu Spółka przetwarza dane osobowe ?
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia, do zawarcia i wykonania zlecenia świadczenia usług prawnych;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą w celach:, informacji o prowadzonej działalności, kontaktu drogą telefoniczną i za pomocą poczty elektronicznej, przekazania danych innym podmiotom – współpracującym z Administratorem: Sądom, Urzędom, Organom ścigania, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, firmie księgowej, obsłudze IT Spółki;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (kontakt telefoniczny i mailowy, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności);
 • na podstawie art. 6 ust. 3 lit. c) Rozporządzenia do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przewarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub polskiego, któremu podlega Administrator, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne, w tym ustawy o rachunkowości i kodeksu pracy dla celów podatkowych, rachunkowych, sprawozdawczych oraz obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. 1982 Nr 16, poz. 124);
 • na podstawie art. 6 ust. 3 lit. e) Rozporządzenia do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne.

 

 1. Komu zgodnie z prawem Spółka może udostępnić moje dane osobowe ?

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane: (1) adwokatom, aplikantom adwokackim i prawnikom współpracującym ze Spółką w granicach udzielonego upoważnienia, (2) doradcom księgowym Spółki, (3) firmie informatycznej, obsługującej (serwisującej) system teleinformatyczny Spółki; (4) wybranym instytucjom państwowym i organizacjom branżowym zgodnie z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem, (5) personelowi administracyjnemu Spółki w udzielonego granicach upoważnienia, w myśl zasady minimalizacji przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Czy Spółka będzie przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego (tj. spoza EOG) lub organizacji międzynarodowej ?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody, przy czym możliwe jest przekazanie Pani/Pana danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy administrator poczty e-mail, z której Pani/Pan korzysta w kontaktach ze Spółką, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.

 

 1. Przez jaki okres będą przechowywane w Spółce moje dane osobowe ?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia, w którym cofnie Pani / Pan zgodę na ich dalsze przetwarzanie, a w przypadku, gdyby powyższa zgoda nie została cofnięta – także do dnia, w którym ich dalsze przetwarzanie okaże się nieuzasadnione ze względu na cel, jakiemu miało służyć.

 

 1. Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę ?

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 • prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na podstawie art. 13 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia;
 • prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia (prawo to nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
 • prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 • w przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia ma Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Czy muszę podać Spółce swoje dane osobowe?

Podanie przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych jest warunkiem zrealizowania przez Spółkę celu, o którym mowa powyżej w szczególności prowadzenie spraw lub obsługa prawna zgodnie z udzielonym zleceniem. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości wykonania przez Spółkę w/w czynności.

 

 1. Czy Spółka będzie w sposób zautomatyzowany podejmowała decyzje lub prowadziła automatyczne profilowanie (np. z wykorzystaniem algorytmów)?

Spółka nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych. Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

 

 1. Czy w Spółce obowiązują szczególne procedury ochrony moich danych osobowych?

W Spółce przykładamy wyjątkową wagę do ochrony danych osobowych, które pozyskaliśmy. W tym celu wdrożyliśmy w naszej działalności Politykę Ochrony Danych Osobowych zgodną z wymogami Rozporządzenia, której przestrzeganie zapewnia ochronę powierzonych nam danych osobowych przed nieuprawnionym przetwarzaniem. Ponadto obowiązuje nas ściśle tajemnica adwokacka wynikająca z Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. 1982 Nr 16, poz. 124, z późn. zm), a także Obwieszczenia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) z dnia 14 grudnia 2011 r. (K.Adw Nr 1, poz. 1).