Zamówienia publiczne

Doradzamy podmiotom biorącym udział w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych –zamawiającym jak i wykonawcom – w prawidłowym  przygotowywaniu i przeprowadzeniu postępowań. Nasza praktyka obejmuje:

  • Przygotowywanie opinii z zakresu prawa zamówień publicznych.
  • Przygotowywanie i opiniowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
  • Reprezentację Klientów w postepowaniach z zakresu zamówień publicznych, a także wspieranie w wykonaniu umów zwartych w trybie przetargowym.
  • Prowadzenie kompleksowej obsługi procedur odwoławczych w zakresie prawa zamówień publicznych, w tym przygotowywanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarg do Sądu.