Zespół

Michał Karasiński
Adwokat, Partner Zarządzający

Swoją praktykę zawodową koncentruje na obsłudze procesów cywilnych i gospodarczych. Specjalizuje się w cywilnoprawnym dochodzeniu roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w szczególności za błędy w sztuce lekarskiej, szkody komunikacyjne, katastrofy budowlane, naruszenia dóbr osobistych. Reprezentuje zarówno poszkodowanych, jak i podmioty, od których dochodzone jest odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa ubezpieczeniowego, co pozwala skutecznie i sprawnie uzyskiwać stosowne roszczenia od firm ubezpieczeniowych.

Prowadzi także procesy restrukturyzacyjne i upadłościowe dużych przedsiębiorstw na terenie całego kraju. Obsługuje podmioty lecznicze i jednostki sektora finansów publicznych. Zajmuje się prawem zamówień publicznych, przygotowując lub opiniując projekty specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego (SIWZ), jak również nadzorując przebieg postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Reprezentuje zarówno zamawiających jak i oferentów przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Zamówień Publicznych.

Jest autorem skutecznych skarg kasacyjnych w postępowaniach cywilnych i postępowaniach sądowo-administracyjnych. Posiada doświadczenie w występowaniu przed Sądem Najwyższym, jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Reprezentuje Klientów w postępowaniach karnych, jako obrońca albo pełnomocnik pokrzywdzonych, w szczególności w związku z tzw. przestępstwami gospodarczymi. Z uwagi na zdobyte doświadczenie w obsłudze wiodących domów mediowych doradza także Klientom z zakresu szeroko pojętego prawa mediów.

Łączy pasję wykonywania zawodu adwokata z doświadczeniem oraz skutecznością w działaniu. Z najtrudniejszej sprawy potrafi wydobyć najlepsze rozwiązania, niejednokrotnie przełamując utarte schematy. Działa nieszablonowo, ale nie nonszalancko. Interes Klienta jest zawsze jego najwyższą wartością.

Współzałożyciel kancelarii KTP. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2008 r. członek Izby Adwokackiej w Warszawie. W 2018 r. ukończył studia  podyplomowe Zamówienia publiczne Szkoły Głównej Handlowej.

Specjalizacje:

 • Rozwiązywanie sporów
 • Zamówienia publiczne
 • Obsługa podmiotów leczniczych
 • Obsługa prawna przedsiębiorstw
 • Restrukturyzacja i upadłość
 • Prawo karne gospodarcze
 • Prawo karne skarbowe
 • Ochrona danych osobowych

Języki:

 • Język angielski – biegle

Kontakt:

m.karasinski@ktp-kancelaria.pl

Mateusz Tomicki
Adwokat, Partner Zarządzający

mateusz-tomicki

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, nieruchomości i budownictwa. Świadczy doradztwo na rzecz przedsiębiorców na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, w zakresie transakcji sprzedaży nieruchomości (w tym budynków biurowych oraz centrów handlowych), przygotowania i negocjowania umów najmu, prowadzenia badań due diligence oraz sporządzania opinii prawnych. Doradza również przedsiębiorcom z różnych sektorów gospodarki. Reprezentuje klientów przy procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz fuzji i przejęć, w tym międzynarodowych. Pracował na rzecz wiodących deweloperów, banków, funduszy inwestycyjnych, ubezpieczycieli. W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajduje się również prawo pracy. W ramach aplikacji adwokackiej jego patronem był adw. dr Stanisław Piwnik, uznany ekspert z tej dziedziny prawa.

Posiada również wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach przed sądami cywilnymi oraz administracyjnymi, dzięki czemu każdą powierzoną sprawę prowadzi w sposób kompleksowy. Wychodzi z założenia, że podstawą sukcesu w pracy dla Klienta prowadzącego działalność gospodarczą jest nie tylko znajomość przepisów, terminowość oraz responsywność, ale również wiedza na temat jego branży oraz realiów gospodarczych, w jakich funkcjonuje. Mecenas Tomicki chętnie dzieli się swoim doświadczeniem – prowadził szkolenia z zakresu prawa nieruchomości dla pracowników banków i firm energetycznych, a obecnie jest wykładowcą z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, prawa gospodarczego dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie.

Przed dołączeniem do KTP współpracował z renomowanymi polskimi oraz zagranicznymi kancelariami prawnymi.

Autor monografii prawniczych oraz artykułów i komentarzy w prasie branżowej, w tym wznawianej przez wydawnictwo CH Beck pozycji zatytułowanej: Umowy i pisma z zakresu materialnego prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD.

Współzałożyciel kancelarii KTP. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2010 r. członek Izby Adwokackiej w Warszawie, wpisany na listę wykładowców prowadzących zajęcia dydaktyczne dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizacje:

 • Nieruchomości, inwestycje budowlane
 • Rozwiązywanie sporów
 • Obsługa prawna przedsiębiorstw
 • Restrukturyzacja i upadłość
 • Prawo pracy
 • Transakcje, fuzje i przejęcia

 

Języki:

 • Język angielski – biegle

 

Kontakt:

m.tomicki@ktp-kancelaria.pl

Sylwia Białek-Karasińska
Adwokat, Partner

Specjalizuje się w prawie nieruchomości, zarówno w ujęciu cywilnoprawnym jak i administracyjnym, doradzając klientom na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Zajmuje się obrotem oraz regulacją stanu prawnego nieruchomości, zabezpieczeniem wierzytelności oraz innymi kwestiami dotyczącymi szeroko pojętego prawa budowlanego.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i reprezentowaniu klientów w sprawach dotyczących największych projektów budowlanych oraz kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, w tym inwestycji kolejowych. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych, w szczególności dotyczących stosunków gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami, a także sprawami związanymi z ustaleniem oraz zmianą stanu prawnego nieruchomości. Doradza wspólnotom mieszkaniowym w ich bieżącej działalności, a także reprezentuje w sporach dotyczących wad nieruchomości wspólnej. Ponadto, reprezentuje Klientów w procedurze planistycznej, zarówno na etapie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak i przygotowując w ich imieniu uwagi do tych planów czy skargi.

Stoi na stanowisku, że umiejętności praktyczne muszą mieć solidne  fundamenty teoretyczne, dlatego też ciągle podnosi swoje kwalifikacje. W 2017 r. ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z Podstaw prawnych i ekonomicznych procesu inwestycyjnego. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa administracyjnego. Autorka tekstów prawniczych o charakterze komentatorskim w dziale Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne internetowego newslettera wydawanego przez C.H. Beck.

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2010 r. członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Do kancelarii KTP dołączyła we wrześniu 2017 r. jako partner odpowiedzialny za business development oraz wzmocnienie praktyki nieruchomości i inwestycji budowalnych.

Wcześniej pracowała w renomowanych polskich kancelariach prawnych na stanowiskach prawnik, aplikant adwokacki, a następnie adwokat. Ceniona przez Klientów, energiczna, dokłada i bardzo dobrze zorganizowana. Wyznaje zasadę, że rzetelność i profesjonalizm to fundamentalne zasady dobrego wykonywania zawodu adwokata, a w każdej sprawie jest co najmniej jedno dobre rozwiązanie, do którego konsekwentnie dąży.

Specjalizacje:

 • Nieruchomości, inwestycje budowlane
 • Rozwiązywanie sporów
 • Obsługa prawna przedsiębiorstw
 • Restrukturyzacja i upadłość
 • Transakcje, fuzje i przejęcia

 

Języki:

 • Język angielski – biegle

 

Kontakt:

s.karasinska@ktp-kancelaria.pl

Ponadto, zespół KTP tworzą aplikanci adwokaccy, prawnicy, asystenci prawni i personel administracyjny.

Świadcząc usługi prawnicze KTP korzysta z wiedzy i doświadczenia specjalistów z innych dziedzin niż prawo, starając się zapewnić swoim klientom kompleksową opiekę w ramach prowadzonej działalności. W związku z tym Klienci mogą uzyskać pomoc doradcy podatkowego, księgowego, notariusza czy rzecznika patentowego.